KVKK Çözümleri

borvel

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

    Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir. Kişisel verilerin korunmasının özünde kişiliğin korunması yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır. 2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20 nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

    Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

    Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

KVKK ALINMASI GEREKEN TEKNİK TEDBİRLER TABLOSU

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrolleri
 • Erişim Logları/Kayıtları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Sızma / Penetrasyon Testleri
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Erişim Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Sistemleri
 • Yedekleme Backup Çözümleri
 • Güvenlik Duvarı Firewall Sistemleri
 • Güncel Antivirus Sistemleri
 • Silme Yok Etme Sistemleri

KVKK ALINMASI GEREKEN İDARİ TEDBİRLER TABLOSU

 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması
 • Kurumsal Politikaların Belirlenmesi
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Gizlilik Taahhütnamelerinin Hazırlanması
 • Kurum İçi Periyodik veya Rastgele Denetimler
 • Risk Analizleri
 • İş Sözleşmeleri Disiplin Yönetmeliği
 • Kurumsal İletişim(Kriz Yönetimi vb.)
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim
Ücretsiz Danışmanlık İçin Tıklayın!